Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο


Ιστορική Αναδρομή

Στην πενηντάχρονη περίπου διαδρομή του το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, κατάφερε μετεξελισσόμενο συνεχώς, να καταξιωθεί ως ένας αξιόπιστος πόλος εκπαίδευσης (κατ’ αρχάς) και στην συνέχεια και έρευνας και παροχής υπηρεσιών προς το κοινωνικό σύνολο.

Σταθμοί στην πορεία αυτή μπορούν να θεωρηθούν:

  • Η μετεξέλιξή του σε Τμήμα ΤΕΙ με τριετές πρόγραμμα σπουδών (1983),
  • Η ένταξή του στην Ανώτατη Εκπαίδευση  με νέο 4ετές πρόγραμμα σπουδών (2002),
  • Η αξιολόγησή του από επιτροπή εξωτερικής αξιολόγησης (2008). Υπήρξε ένα από τα 5 πρώτα Τμήματα ελληνικών ΑΕΙ που αξιολογήθηκαν από επιτροπή εξωτερικής αξιολόγησης,
  • Η έναρξη οργάνωσης μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών (2012),
  • Η μετεξέλιξή του σε Τμήμα πενατετούς φοίτησης και παράλληλα η οργάνωση διδακτορικών σπουδών (2019).
Στην πορεία αυτή:
  • Το Τμήμα παρέδωσε στην κοινωνία αποφοίτους, μεταξύ των οποίων: υψηλά τεχνικά και διευθυντικά στελέχη της παραγωγής και του δημόσιου τομέα, καταξιωμένους επιχειρηματίες, εκπαιδευτικούς και μερικούς καθηγητές ελληνικών και ξένων ΑΕΙ,
  • Ανέπτυξε πολύπλευρη συνεργασία με επιχειρήσεις,
  • Ολοκλήρωσε σημαντικά προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης,
  • Ανέπτυξε σχέσεις με αντίστοιχα Τμήματα της αλλοδαπής. Φιλοξένησε ικανό αριθμό φοιτητών και βοήθησε να μετακινηθούν πολλοί φοιτητές του στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus.

Αποστολή του Τμήματος

Η αποστολή του  Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου υπηρετείται από τρεις πυλώνες:

Α. Εκπαίδευση υψηλού επιπέδου

Το Τμήμα έχει θέση στόχο να παραγάγει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση, η οποία στηρίζεται στους παρακάτω πυλώνες: Στην παροχή ολοκληρωμένου επιστημονικού υποβάθρου σε μαθήματα απαραίτητα για την ανάπτυξη σε όλο της το εύρος και βάθος του γνωστικού αντικειμένου του Μηχανολόγου Μηχανικού. Στο πλαίσιο αυτό, παρέχει μαθήματα Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας – Υλικών και Η/Υ σε έκταση και βάθος ανάλογο με καταξιωμένων ελληνικών και ευρωπαϊκών αντίστοιχων Τμημάτων. Επίσης, παρέχει μαθήματα βασικού κορμού Μηχανολογίας σε αντίστοιχο βάθος και έκταση με τα προηγούμενα, ενώ τέλος παρέχει κατευθύνσεις σπουδών που συνδυάζουν μαθήματα παραδοσιακών ειδικεύσεων με μαθήματα εντελώς σύγχρονα.

Β. Έρευνα σε περιοχές αιχμής

Στο Τμήμα υπάρχουν ερευνητικοί πυρήνες που σχετίζονται άμεσα με τα δύο μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών τα οποία συνδιοργανώνει: Στην περιοχή της ενέργειας δηλαδή με έμφαση στις ανανεώσιμες μορφές της και τα προηγμένα συστήματα παραγωγής με έμφαση στις CNC μηχανές και την ρομποτική. Οι πυρήνες αυτοί αναμένεται να ενδυναμωθούν περαιτέρω με την πλήρη ανάπτυξη των διδακτορικών σπουδών καθώς και με την ένταξη νέων μελών ΔΕΠ υψηλού ερευνητικού προφίλ.

Ας σημειωθεί εδώ ότι το Τμήμα διαθέτει αρκετά εργαστήρια υψηλού επιπέδου και έχει αναπτύξει  με τα χρόνια «κουλτούρα εργαστηρίων» η οποία επιτρέπει, εκτός από την έρευνα, να επιχειρείται, πολλές φορές πολύ επιτυχημένα, η σχεδίαση, ανάπτυξη και κατασκευή μηχανών και διεργασιών.

Γ. Διασύνδεση με την κοινωνία

Το Τμήμα έχει ήδη αναλάβει και συμμετέχει σε πολλά προγράμματα συνεργασίας με κοινωνικούς εταίρους για την αντιμετώπιση και λύση υπαρκτών προβλημάτων. Το Τμήμα αντιλαμβάνεται ότι μέσα από τις προσπάθειες αυτές εξυπηρετούνται πολλαπλοί στόχοι:

  • Ενασχόληση φοιτητών και μελών ΔΕΠ με υπαρκτά προβλήματα της παραγωγής,
  • Λήψη ανάδρασης από τους κοινωνικούς συνεργάτες σχετικά με την ποιότητα και το περιεχόμενο των παρεχόμενων σπουδών,
  • Εντοπισμός θέσεων απασχόλησης για αποφοίτους του Τμήματος.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο