Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Εφαρμογή έκτακτων μέτρων πρόληψης κατά της διάδοσης του COVID-19 στα Α.Ε.Ι.

Με την υπ’ αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β΄ 4899) 
θεσπίστηκαν τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού SASRS –Cov-2, 
τα οποία θα ισχύσουν στο σύνολο της Επικράτειας για το χρονικό διάστημα από τις 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τις 30 Νοεμβρίου 2020. 
Ειδικότερα, ως προς τη λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) αποφασίστηκε η λήψη των ακόλουθων μέτρων:
· Τηλε-εκπαίδευση
· Αναστολή κάθε είδους εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης φοιτητών
· Αναστολή διενέργειας εξετάσεων με φυσική παρουσία
· Αναστολή λειτουργίας βιβλιοθηκών, αιθουσών κοινόχρηστων ηλεκτρονικών υπολογιστών, αναγνωστηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων των Α.Ε.Ι.
· Απαγόρευση ημερίδων, συνεδρίων και πάσης φύσεως εκδηλώσεων εντός των Α.Ε.Ι..
 
Ειδικότερα, διευκρινίζεται ότι η εκπαιδευτική διαδικασία στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών κάθε κύκλου των Α.Ε.Ι. και επιμορφωτικών προγραμμάτων Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 
διεξάγεται αποκλειστικά με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλε-εκπαίδευση), 
ενώ αναστέλλεται κάθε μορφή εκπαιδευτικής διαδικασίας που απαιτείται η φυσική παρουσία φοιτητών. 
΢την αναστολή της δια ζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, 
συμπεριλαμβάνεται η διεξαγωγή εργαστηρίων και κλινικών ασκήσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών α΄ και β΄ κύκλου, 
καθώς και η πρακτική άσκηση φοιτητών σε φορείς υποδοχείς σύμφωνα με τον κανονισμό του κάθε προγράμματος σπουδών. 
 
Διευκρινίζεται ότι η εκπαιδευτική διαδικασία που αφορά στη διεξαγωγή εργαστηρίων και κλινικών ασκήσεων, 
δεν δύναται να πραγματοποιηθεί με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 
καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του έκτακτου μέτρου αναστολής της διά ζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας, 
παρά μόνο αν αυτή αφορά σε θεωρητικό μέρος ή αν τα εργαστήρια διεξάγονται και δια ζώσης με τη χρήση Η/Υ.
 
Οι φοιτητικές εστίες συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά, 
ενώ τα φοιτητικά εστιατόρια συνεχίζουν να παρέχουν φαγητό σε πακέτο κατά τη διάρκεια ισχύος των ως άνω έκτακτων μέτρων 
σύμφωνα με το άρθρο έκτο της υπό στοιχεία 115744/Η1/4.9.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3707).
 
Τέλος, η διεξαγωγή κάθε είδους εξετάσεων με φυσική παρουσία εντός των Α.Ε.Ι. 
αναστέλλεται καθ’ όλο το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων
και η διεξαγωγή αυτών θα πραγματοποιηθεί μόνο μετά την παύση ισχύος του εν λόγω μέτρου.
 
Τα πλήρη κείμενα της σχετικής KYA και της επιστολής του Υφυπουργού Παιδείας.”