Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Έκτακτα μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVD-19

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμό Δ1α / Γ.Π.οικ. 69863 Κ.Υ.Α. ορίζονται τα ακόλουθα νέα έκτακτα μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVD-19:
1. παγιώνεται η χρήση τηλε-εκπαίδευσης
2. αναστέλλεται η κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία με φυσική παρουσία, πλην των εργαστηρίων και κλινικών ασκήσεων του τελευταίου έτους των προγραμμάτων σπουδών Α΄ κύκλου
3. αναστέλλεται η διενέργεια εξετάσεων με φυσική παρουσία
4. αναστέλλεται η λειτουργία βιβλιοθηκών, αιθουσών χρήσης κοινόχρηστων ηλεκτρονικών υπολογιστών, αναγνωστηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων των ΑΕΙ
5. απαγορεύεται η διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων και πάσης φύσεως εκδηλώσεων εντός των ΑΕΙ
6. η πρακτική άσκηση διεξάγεται σύμφωνα με τα μέτρα που ισχύουν για τους φορείς υποδοχής.
Η πλήρης ΚΥΑ είναι διαθέσιμη εδώ: