Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ανάλυση Κατασκευών Ι

Η Ανάλυση Κατασκευών έχει ως στόχο την αξιοποίηση των υφισταμένων βασικών γνώσεων,  που έχουν αποκτηθεί στη Μηχανική ΙΙ και Μηχανική ΙΙΙ  και την εφαρμογή τους σε Κατασκευές Μηχανολόγου Μηχανικού. Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή και παρουσίαση της γενικευμένης μορφής της μεθόδου των Πεπερασμένων Στοιχείων για προβλήματα Μηχανολογικών Κατασκευών.
Με την ολοκλήρωση των παραδόσεων οι φοιτητές θα γνωρίζουν την εισαγωγή στο πρόβλημα του συνεχούς μέσου, τις διάφορες εξισώσεις ισορροπίας, την παρουσίαση της μεθόδου Galerkin την κλασική μέθοδο των Πεπερασμένων στοιχείων και τη μέθοδο των Μετατοπίσεων.
Το μάθημα πραγματεύεται:

  • Ειδικά γενικευμένα στοιχεία για ανάλυση μηχανολογικών κατασκευών, πλαισίων και δισδιάστατα  στοιχεία δοκών.
  • Στοιχεία πλακών τέλειας κάμψης, στοιχεία πλακών με διάτμηση στοιχεία για κελύφη κατασκευών.
  • Το πρόβλημα του συνεχούς μέσου, τη μέθοδος των σταθμισμένων υπολοίπων,
  • Τη μέθοδος Galerkin.
  • Την κλασική μέθοδος των Πεπερασμένων Στοιχείων-Μέθοδος των μετατοπίσεων.
  • Τα διακριτά συστήματα εξισώσεων ισορροπίας, ειδικά δισδιάστα στοιχεία για ανάλυση δοκών , πλαισίων και κελυφών.

Το μάθημα ολοκληρώνεται στα πλαίσια του Εργαστηρίου όπου γίνονται εργαστηριακές ασκήσεις με χρήση ΜΑΤLAB για επίλυση των Ασκήσεων που διδάσκονται στη Θεωρία. Χρήση για προχωρημένα προβλήματα των λογισμικών  NASTRAN, ANSYS, ABAQUS,  στα οποία έχε γίνει εισαγωγή στο μάθημα Μηχανική 3.
 
Απαιτούμενες γνώσεις: Μηχανική ΙΙ και Μηχανική ΙΙΙ.