Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Το μάθημα αυτό αποτελεί μια εισαγωγή στην μηχανική όραση. Στα πλαίσια αυτού του μαθήματος θα διδαχθούν επιλεγμένα θέματα μηχανικής όρασης που συμπεριλαμβάνουν την μοντελοποίηση των οπτικών αισθητήρων, προβολική γεωμετρία, χαρακτηριστικά εικόνων όπως το χρώμα και η υφή, καθώς και τεχνικές για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων όπως η αναγνώριση και η παρακολούθηση αντικειμένων και η τρισδιάστατη ανακατασκευή του χώρου από εικόνες. Αναλυτικότερα το μάθημα περιλαμβάνει θέματα όπως:  στοιχεία φωτομετρίας, χρώματος και δημιουργίας εικόνας. Μοντελοποίηση οπτικού αισθητήρα, φακοί, βαθμονόμηση κάμερας. Εύρεση και ομαδοποίηση τοπικών χαρακτηριστικών εικόνας. Τμηματοποίηση εικόνας και αναγνώριση προτύπων. Δίνεται έμφαση στην στερεοσκοπική όραση, στην επιπολική γεωμετρία και την οπτική ροή, την ανακατασκευή χώρου από πολλαπλές εικόνες. Την κίνηση, την οπτική ροή και την παρακολούθηση αντικειμένων.
Τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα για τους φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το μάθημα είναι τα εξής:
  • Κατανόηση των ποιο σημαντικών θεματικών περιοχών της μηχανικής όρασης.
  • Απόκτηση γνώσης για το state-of-the-art στις ποιο σημαντικές περιοχές της μηχανικής όρασης.
  • Ανάπτυξη κριτικής σκέψης και ικανότητας να προτείνουν λύσεις και να διεξάγουν έρευνα σε θέματα που σχετίζονται με την μηχανική όραση.
  • Ανάπτυξη δεξιοτήτων στην χρήση συγκεκριμένων εργαλείων για τη λύση προβλημάτων μηχανικής όρασης.
Απαιτούμενες γνώσεις: Πληροφορική, Πληροφορική για Μηχανικούς,  Προχωρημένος Προγραμματισμός.