Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Συστήματα και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

Είδος Μαθήματος: Επιλογής Υποχρεωτικό
Το μάθημα αυτό εξετάζει τις ακόλουθες έννοιες.

 

  • Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας (ΣΔΠ).

 

  • Παρουσίαση του προτύπου ISO9001. Τεκμηρίωση και έλεγχος εντύπων και αρχείων: Διαδικασίες τεκμηρίωσης.

 

  • Ευθύνη της διοίκησης: Πολιτική ποιότητας και διαδικασίες ανασκόπησης.

 

  • Διαχείριση των πόρων: διαδικασίες εκπαίδευσης προσωπικού. Ικανότητα εξοπλισμού. Διεργασίες σχεδιασμού. Διεργασίες που σχετίζονται με τους πελάτες (Ανασκόπηση Συμβάσεων). Διεργασίες αγορών.

 

  • Διεργασίες παραγωγής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών. Απόδοση ταυτότητας και ιχνηλασιμότητα. Ιδιοκτησία του πελάτη και έλεγχος συσκευών παρακολούθησης και μέτρησης. Παρακολούθηση και μέτρηση του προϊόντος, έλεγχος του μη συμμορφούμενου προϊόντος. Διαδικασίες εσωτερικής επιθεώρησης. Διαδικασίες πιστοποίησης: Χορήγηση και διατήρηση του Πιστοποιητικού Συστήματος Ποιότητας.

 

  • Η στατιστική στην παραγωγή (παράμετροι θέσης και διασποράς, συχνογράμματα, κατανομές, κανονική κατανομή, διωνυμική κατανομή, κατανομή Poisson). Στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων. Ποιότητα και προδιαγραφές. Έλεγχος ποιότητας. Έννοια και τεχνική προληπτικού ελέγχου (σημεία ελέγχου φυσικές ανοχές). Προληπτικός έλεγχος με μετρήσεις. Διαγράμματα μέσης τιμής – ακραίας διαφοράς. Προληπτικός έλεγχος με διαλογή. Διαγράμματα ποσοστού μη συμμορφούμενων, αριθμού μη συμμορφούμενων. Δειγματοληπτικός έλεγχος παραδοχής (παραλαβής) με διαλογή. Αντιπροσωπευτικά δείγματα – Μέθοδοι δειγματοληψίας. Χαρακτηριστική καμπύλη, αποδεκτή στάθμη ποιότητας, απορριπτέα στάθμη ποιότητας. Κίνδυνοι παραδίδοντος και παραλαμβάνοντος. Μέση εξερχόμενη ποιότητα, όριο μέσης

 

 

Απαιτούμενες γνώσεις: Στατιστική, Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Παραγωγής, Επιχειρησιακή Έρευνα και Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων, Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Παραγωγής.