Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Μηχανολογικό Σχέδιο Ι / CAD

   
Το Μηχανολογικό Σχέδιο Ι διδάσκεται ως βασικό εισαγωγικό μάθημα υποδομής στο τμήμα στο πρώτο (Α) εξάμηνο και έχει ως στόχο την εισαγωγή των φοιτητών /τριών στους βασικούς κανονισμούς του τεχνικού και ειδικότερα του μηχανολογικού σχεδίου, καθώς και στα ψηφιακά μέσα παραγωγής του.
    
Το μάθημα αυτό αποσκοπεί:

 • Αφενός να εισαγάγει το φοιτητή /τρια στο γνωστικό πεδίο της Μηχανολογίας προσφέροντας του βασικές γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρίες που θα τον βοηθήσουν να αναπαριστά, με ακρίβεια, οποιοδήποτε μηχανολογικό τεμάχιο ή σύστημα, ως σκέψη ή ως ιδέα σε τυποποιημένη μορφή, αποκτώντας με αυτό τον τρόπο τη δυνατότητα της αλάθητης επικοινωνίας με άλλους μηχανικούς ανά τον κόσμο και
 • Αφετέρου να εφοδιάσει το φοιτητή /τρια με την απαιτούμενη μέθοδο καθώς και τα απαραίτητα τεχνολογικά και υπολογιστικά εργαλεία που θα ενισχύσουν τη δημιουργικότητα του και θα ενεργοποιήσουν γόνιμα τη φαντασία του κατά τρόπο συμβατό με τις ανάγκες και απαιτήσεις της παραγωγής.

Στο Μηχανολογικό Σχέδιο Ι ακολουθείται η διδασκαλία με δύο μεθόδους, συμβατικά (με μολύβι σε χαρτί) και στη συνέχεια η σχεδίαση με ηλεκτρονικά μέσα. Με τον τρόπο αυτό, ο φοιτητής /τρια εξοικειώνεται με τη συμβατική και σύμφωνα με τον κανονισμό απεικόνιση / αποτύπωση γεωμετρικών, τεχνολογικών και παραγωγικών πληροφοριών αρχικά απλών τεμαχίων και μετέπειτα σύνθετων μηχανολογικών διατάξεων και συστημάτων.
   
Ο φοιτητής /τρια που θα ολοκληρώσει επιτυχώς το εργαστήριο του Μηχανολογικού Σχεδίου Ι θα έχει τη δυνατότητα:

 • να διαβάζει απλά μηχανολογικά σχέδια και να αντιλαμβάνεται το πραγματικό αντικείμενο μέσα από τη σύνθεση των δισδιάστατων απεικονίσεων του,
 • να απεικονίζει σε τυποποιημένη μορφή και με ακρίβεια μηχανολογικά εξαρτήματα ή στοιχεία μηχανών μετά των απαιτούμενων τεχνολογικών πληροφοριών, και
 • να εκπονεί μηχανολογικά σχέδια σε κατάλληλο λογισμικό υπολογιστικής σχεδίασης.

    
Το βασικό περιεχόμενο του μαθήματος θα απαρτίζεται από τα παρακάτω κεφάλαια:

 1. Εισαγωγή στη Μηχανολογική σχεδίαση. Τρισδιάστατη αντίληψη και δισδιάστατη απεικόνιση.
 2. Εισαγωγικοί και γενικοί κανονισμοί. Τυποποίηση στο Μηχανολογικό σχέδιο, Μέγεθος χαρτιών σχεδίασης, Κλίμακες σχεδίασης, Γραφή, Γραμμογραφία.
 3. Όψεις στο μηχανολογικό σχέδιο. Προβολικά επίπεδα – Έξι όψεις, Τοποθέτηση όψεων.
 4. Υπόμνημα, Κατάλογος τεμαχίων.
 5. Διαστασιολόγηση, Ανάκτηση διαστάσεων από διαφορετικές όψεις.
 6. Τομές στο Μηχανολογικό Σχέδιο, Εξειδικευμένα είδη τομών, Τομή σε πολλά επίπεδα.
 7. Ανοχές διαστάσεων στο Μηχανολογικό σχέδιο, συναρμογές.
 8. Κατεργασίες επιφανειών, Ποιότητα επιφάνειας, Τραχύτητα.
 9. Τυποποιημένα Στοιχεία μηχανών, Σπειρώματα & Κοχλιοσυνδέσεις, Έδρανα κύλισης, σφήνες, ασφάλειες.
 10. Οδοντωτοί τροχοί.
 11. Εισαγωγή σε πρόγραμμα σχεδίασης με τη βοήθεια υπολογιστή.

 
Απαιτούμενες γνώσεις: Αναλυτική Γεωμετρία, Τριγωνομετρία.