Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Θερμοδυναμική ΙΙ

Είδος Μαθήματος: Επιλογής Υποχρεωτικό
Το μάθημα στοχεύει τόσο στην εμβάθυνση των εννοιών που διδάσκονται οι φοιτητές στο μάθημα της Θερμοδυναμικής Ι, όσο και στην εισαγωγή νέων και περισσότερο πολύπλοκων θεματικών ενοτήτων.

Με την ολοκλήρωση των διαλέξεων οι φοιτητές θα πρέπει να:

 

  • έχουν πλήρως κατανοήσει τους θερμοδυναμικούς νόμους και τη φυσική σημασία των θερμοδυναμικών μεγεθών

 

  • γνωρίζουν τις θεμελιώδεις αρχές και τους αντίστοιχους ορισμούς που διέπουν τα μίγματα

 

  • είναι σε θέση να υπολογίζουν με άνεση την κατά μάζα και γραμμομοριακή σύσταση ενός μίγματος

 

  • γνωρίζουν τη θεωρία των ιδανικών μιγμάτων (νόμος Raoult, καμπύλες ισορροπίας, διφασικό μίγμα υγρού – ατμού, πτητικότητα)

 

  • γνωρίζουν τη θεωρία μη ιδανικών μιγμάτων (βασικές γραμμομοριακές σχέσεις, εξίσωση Gibbs, αζεοτροπικά μίγματα, διφασικό μίγμα υγρού – ατμού, πτητικότητα)

 

  • περιγράφουν τις βασικότερες μεθόδους διαχωρισμού διμερών μιγμάτων

 

  • έχουν κατανοήσει τις βασικές αρχές των υγρών – στερεών μιγμάτων σε ισορροπία

 

  • έχουν μελετήσει τις ιδιότητες του ατμοσφαιρικού αέρα (ψυχρομετρία)

 

 

   Το μάθημα περιγράφεται από τις κάτωθι βασικές έννοιες:

 

  • Θερμοδυναμικοί νόμοι

 

  • Πίεση, θερμοκρασία, όγκος, εντροπία, ενθαλπία

 

  • Ιδανικά και μη ιδανικά μίγματα

 

  • Εξίσωση Gibbs

 

  • Νόμος Raoult

 

  • Καμπύλες ισορροπίας

 

  • Μονάδα ενισχύσεως – εξαντλήσεως

 

  • Πύργοι απορρόφησης

 

  • Ψυχρομετρικός χάρτης

 

 

 Ασκήσεις πράξης συνοδεύουν την θεωρία καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου με σκοπό την πληρέστερη κατανόηση της ύλης.

Απαιτούμενες γνώσεις: Μαθηματικά Ι, Θερμοδυναμική Ι.