Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Χημική και Περιβαλλοντική Τεχνολογία

Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Το μάθημα Χημική & Περιβαλλοντική Τεχνολογία έχει ως στόχο την εξοικείωση των φοιτητών με θέματα όπως επεξεργασία και χρήση νερού στη βιομηχανία, συστήματα μονάδων, διαγράμματα ροής επεξεργασιών, αφαλάτωση, ισοζύγια μάζας, επεξεργασία υγρών αποβλήτων, ατμοσφαιρική ρύπανση και διαχείριση των στερεών απορριμμάτων. Συνεπώς, με την ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα πρέπει να έχει κατανοήσει:

 

  • Την έννοια και τις εφαρμογές των ισοζυγίων μάζας.

 

  • Τα χαρακτηριστικά του πόσιμου νερού & τα βασικά στάδια επεξεργασίας σε μια μονάδα επεξεργασίας νερού (διυλιστήριο).

 

  • Τις διεργασίες αφαλάτωσης θαλασσινού & υφάλμυρου νερού με τη μέθοδο της αντίστροφης όσμωσης.

 

  • Τα χαρακτηριστικά καθώς και τη νομοθεσία για τη διάθεση και την επαναχρησιμοποίηση των υγρών αποβλήτων.

 

  • Τα γενικά χαρακτηριστικά (ποιοτικές παράμετροι), παροχές και μονάδες επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων.

 

  • Τις κυριότερες μεθόδους διαχείρισης αστικών υγρών αποβλήτων με βάση τη σύγχρονη ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία.

 

  • Τις βασικές χημικές διεργασίες και τις τεχνολογίες επεξεργασίας και παραγωγής που συσχετίζονται με την ειδικότητα του μηχανολόγου για να γνωρίζει καλύτερα την λειτουργία των μονάδων επεξεργασίας.

 

 

Επίσης θα πρέπει να έχει αποκτήσει την ικανότητα επιλογής των κατάλληλων υλικών, καθώς και μεθόδων επεξεργασίας και παραγωγής. Η εμπέδωση των παραπάνω ενοτήτων ενισχύεται με σειρά από ασκήσεις/προβλήματα ενδιάμεσα των διαλέξεων.

Τέλος στο Εργαστήριο, ο φοιτητής θα εξασκηθεί σε βασικές αρχές μετρήσεων όπως:

 

  • Προσδιορισμό ποιότητας νερού (pH, αγωγιμότητα, σκληρότητα, αποθετική-διαβρωτική τάση νερού κ.α.), καθορισμό σκληρότητας νερού (ολική, ανθρακική και μόνιμη).

 

  • Προσδιορισμό βασικών παραμέτρων ποιότητας υγρών αποβλήτων (pH, διαλυμένο οξυγόνο, βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο, χημικά απαιτούμενο οξυγόνο, αιωρούμενα στερεά, άζωτο, φώσφορος, κ.α.).

 

  • Αξιολόγηση της διάβρωσης μετάλλων και κραμάτων σε διαφορετικά περιβάλλοντα.

 

  • Προστασία των μετάλλων από διάβρωση.

 

  • Φασματοφωτομετρικές αναλύσεις υγρών συστατικών.

 

 

Απαιτούμενες γνώσεις: Χημεία Λυκείου.