Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Επιχειρησιακή Έρευνα και Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων

Το περιεχόμενο του μαθήματος εκτείνεται στις ακόλουθες έννοιες:

  • Εισαγωγή στην μεθοδολογία έρευνας
  • Γραμμικός Προγραμματισμός – ΓΠ
  • Γραμμικός προγραμματισμός με την χρήση excel
  • Μέθοδος Simplex για την επίλυση προβλημάτων ΓΠ, δυαδικό πρόβλημα και ανάλυση ευαισθησίας
  • Ακέραιος προγραμματισμός
  • Δυναμικός προγραμματισμός
  • Θεωρία ουράς – Γραμμές αναμονής
  • Χρονικός προγραμματισμός έργων GANT/ PERT. Κατάστρωση δικτύου έργου. Μέθοδος CPM. ΗΥ μέθοδος της αποκτηθείσας αξίας (earned value approach). Θέματα βελτιστοποίησης κόστους. Πρόβλημα συντομότερης διαδρομής, μέγιστης ροής και περιοδεύοντος πωλητή.
  • Ανάλυση κινδύνων: αποφάσεις με χρήση πιθανοτήτων, προσομοίωση Monte Carlo, ανάλυση ευαισθησίας. Πολυκριτήριες μέθοδοι λήψης απόφασης:
  • Συστήματα με μάθηση- machine learning

 
Απαιτούμενες γνώσεις: Στατιστική, Πληροφορική για Μηχανικούς.