Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Κατασκευαστικές Τεχνολογίες ΙΙ

  
Το μάθημα έχει ως στόχο την εμβάθυνση στις έννοιες των Κατασκευαστικών Τεχνολογιών και των γένει παραγωγικών διαδικασιών μηχανολογικών τεμαχίων και συστημάτων. Με το μάθημα ο φοιτητής / τρια εμβαθύνει στο αντικείμενο και αποκτά ολοκληρωμένες γνώσεις εξειδίκευσης σχετικές με τις έννοιες και τα αντικείμενα των βασικών κατασκευαστικών διαδικασιών παραγωγής με χρήση κατασκευαστικών τεχνολογιών διαφόρων υλικών.
  
Το περίγραμμα και η ύλη του μαθήματος τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εργαστηριακό επίπεδο στοχεύει στην εμβάθυνση των γνώσεων των σπουδαστών στις έννοιες, τα μεγέθη, τις τεχνολογικές παραμέτρους και τις κατασκευαστικές δυνατότητες των συμβατικών και μη συμβατικών μηχανουργικών κατεργασιών και εργαλειομηχανών.
  
Περεταίρω το μάθημα εισαγάγει το φοιτητή /τρια στην τεχνολογία πλαστικού, έτσι ώστε ο φοιτητής / τρια, προκειμένου να αποκτήσει μία συνολική θεώρηση για τις διαθέσιμες κατασκευαστικές τεχνολογίες και την τεχνολογική στάθμη των γνώσεων, αυτών.
  
Το μάθημα αποτελεί γνωστική συνέχεια του μαθήματος Κατασκευαστικές Τεχνολογίες. Οι γνώσεις αυτές είναι απαραίτητες σε κάθε μηχανολόγο μηχανικό που ασχολείται ή πρόκειται να ασχοληθεί με τον κατασκευαστικό τομέα.
  
Στόχος του μαθήματος αποτελεί η παροχή γνώσεων για τις διαδικασίες παραγωγής, που σχετίζονται με αρχές λειτουργίας, τις τεχνολογικές παραμέτρους, το σχεδιασμό της διαδικασίας υλοποίησης τους και τον προσδιορισμό κρίσιμων ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων για τις μηχανουργικές και κατασκευαστικές τεχνολογίες.
  
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

  • Έχει κατανοήσει κρίσιμες λειτουργικές και τεχνικές παραμέτρους των τεχνολογιών κατασκευής προϊόντων.
  • Έχει σε βάθος γνώση των διαδικασιών και της λειτουργίας των τεχνολογιών κατασκευής προϊόντων.
  • Είναι σε θέση να υπολογίσει ποσοτικά στοιχεία και να βελτιστοποιήσει τεχνολογικές παραμέτρους για τις μεθόδους παραγωγής.
  • Είναι σε θέση να επιλέξει την κατάλληλη μέθοδο για την παραγωγή προϊόντων και να προσδιορίσει την απαιτούμενη διαδικασία υλοποίησης της μεθόδου.

 
Απαιτούμενες γνώσεις: Μηχανολογικό Σχέδιο Ι, Βασικές δεξιότητες στη χρήση του προγράμματος AUTOCAD, Κατασκευαστικές Τεχνολογίες Ι.