Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Μετάδοση Θερμότητας Ι

Το μάθημα αποτελεί μία εισαγωγή στις βασικές έννοιες της Μετάδοσης Θερμότητας. Σκοπός είναι να αναπτύξει ο μελλοντικός μηχανικός τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την επίλυση της μονοδιάστατης και μόνιμης μετάδοσης θερμότητας. Συνεπώς, με την ολοκλήρωση των διαλέξεων οι φοιτητές θα πρέπει να:

 • αναγνωρίζουν τις διάφορες μορφές μετάδοσης θερμότητας (αγωγή, συναγωγή, ακτινοβολία)
 • είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τις βασικές εξισώσεις μετάδοσης θερμότητας καθώς και τη φυσική σημασία του κάθε αντίστοιχου όρου στις εξισώσεις αυτές
 • είναι σε θέση να επιλύουν μονοδιάστατη και μόνιμη ροή σε διάφορες γεωμετρίες όπως πλάκες, κυλίνδρους και σφαίρες πολλών στρώσεων
 • έχουν αποκτήσει μία βασική γνώση των εναλλακτών θερμότητας με έμφαση κυρίως σε εναλλάκτες ομορροής και αντιρροής
 • έχουν κατανοήσει τις έννοιες του μέλανος και γκρίζου σώματος
 • να είναι σε θέση να συνθέτουν αλλά και να επιλύουν βασικές περιπτώσεις θερμικών κυκλωμάτων
 • να μπορούν να υπολογίζουν τη θερμορροή σε περιπτώσεις πτερυγίων σταθερής διατομής

Το μάθημα αποτελείται από τις κάτωθι βασικές έννοιες:

 • Αγωγή
 • Συναγωγή
 • Ακτινοβολία
 • Μονοδιάστατη ροή θερμότητας
 • Συντελεστές θέας
 • Μέλαν σώμα
 • Εναλλάκτες
 • Μέση θερμοκρασιακή λογαριθμική διαφορά
 • Νόμοι των Planck και Stefan Boltzmann
 • Πτερύγια

Ασκήσεις πράξης συνοδεύουν την θεωρία καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου με σκοπό την πληρέστερη κατανόηση της ύλης. Υπολογιστικά προγράμματα ανοιχτού κώδικα θα χρησιμοποιούνται επίσης από τους φοιτητές για μία πρώτη γνωριμία με αριθμητικά πακέτα για τον υπολογισμό μονοδιάστατης και μόνιμης θερμορροής.
 
Απαιτούμενες γνώσεις: Απειροστικός Λογισμός Ι, Απειροστικός Λογισμός ΙΙ, Φυσική Ι, Θερμοδυναμική Ι.