Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Μετάδοση Θερμότητας ΙΙ

   
Το μάθημα αποτελεί μία εμβάθυνση στις εισαγωγικές έννοιες που παρουσιάζονται στο αντίστοιχο μάθημα της Μετάδοσης Θερμότητας Ι. Επιπλέον θεμελιώνεται μία συνοπτική αλλά ουσιαστική παρουσίαση αριθμητικών μεθόδων για την επίλυση μη μόνιμων προβλημάτων που σχετίζονται με τη μετάδοση θερμότητας.
  
Με την ολοκλήρωση των διαλέξεων οι φοιτητές θα πρέπει να:

 • έχουν κατανοήσει πλήρως τις βασικές αρχές μετάδοσης με αγωγή, συναγωγή και ακτινοβολία
 • είναι σε θέση να μελετούν συνδυασμούς αυτών (σύνθετα φαινόμενα) με σκοπό την εκπόνηση πραγματικών μελετών σε οικίες, εργοστάσια, κ.τ.λ.
 • υπολογίζουν εναλλάκτες με χρήση των μεθόδων LMTD και NTU
 • υπολογίζουν τη θερμορροή από πτερύγια μεταβλητής διατομής, με ή χωρίς ελεύθερα άκρα
 • είναι σε θέση να μελετούν τη φυσική ή εξαναγκασμένη συναγωγή σε πλάκες ή / και σωλήνες
 • γνωρίζουν τη μέθοδο επίλυσης προβλημάτων ακτινοβολίας με τη μέθοδο του δικτύου
 • έχουν κατανοήσει τις βασικές έννοιες του θερμικού οριακού στρώματος
 • επιλύουν προβλήματα μη μόνιμης θερμορροής
 • γνωρίζουν τις βασικές έννοιες των αριθμητικών μεθόδων για προβλήματα μετάδοσης θερμότητας
 • είναι σε θέση να επιλέγουν τις κατάλληλες αρχικές και οριακές συνθήκες.

Το μάθημα αποτελείται από τις κάτωθι βασικές έννοιες:

 • Αγωγή
 • Συναγωγή
 • Ακτινοβολία
 • Μέθοδος πεπερασμένων όγκων / στοιχείων
 • Διακριτοποίηση διαφορικών εξισώσεων
 • Συντελεστές θέας
 • Θερμικό οριακό στρώμα
 • Εναλλάκτες / LMTD και NTU
 • Αρχικές και οριακές συνθήκες
 • Μη μόνιμη θερμορροή
 • Πτερύγια μεταβλητής διατομής

Ασκήσεις πράξης συνοδεύουν την θεωρία καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου με σκοπό την πληρέστερη κατανόηση της ύλης. Υπολογιστικά προγράμματα ανοιχτού κώδικα θα χρησιμοποιούνται επίσης από τους φοιτητές για τον υπολογισμό δισδιάστατης ή / και τρισδιάστατης και μη μόνιμης θερμορροής.
   
Απαιτούμενες γνώσεις: Απειροστικός Λογισμός Ι, Απειροστικός Λογισμός ΙΙ, Φυσική Ι, Θερμοδυναμική Ι, Μηχανική Ρευστών Ι, Μετάδοση Θερμότητας Ι.