Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Περιβαλλοντική Τεχνολογία και Πολιτική

  
Το περιεχόμενο του μαθήματος εκτείνεται στα ακόλουθα θέματα:

 • Σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα, διεθνείς προσεγγίσεις
 • Παγκόσμια προβλήματα (πλανητική θέρμανση, όξινη βροχή, καταστροφή όζοντος)
 • Ευρωπαϊκές πολιτικές για το περιβάλλον
 • Μελέτες κύκλου ζωής (LCA) και μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 • Πρότυπα ΙSO 14001 και περιβαλλοντικές αναφορές (environmental reporting)
 • Αέρια ρύπανση (όριο εκπομπών και συγκεντρώσεων, νομοθεσία, επιδράσεις στην υγεία, πρωτογενείς και δευτερογενείς ρυπαντές, μετεωρολογία, ατμοσφαιρική διασπορά, διάχυση και πλούμια, θερμοκρασιακή αναστροφή).
 • Βιομηχανική αέρια αντιρρύπανση (παγίδες, κυκλώνες, σακόφιλτρα, ηλεκτροστατικά φίλτρα, πλυντρίδες, ενεργός άνθρακας)
 • Τεχνολογίες και μέθοδοι μέτρησης συγκεντρώσεων αερίων ρυπαντών
 • Ποιότητα περιβάλλοντος εσωτερικών χώρων (θερμική και οπτική άνεση, εξαερισμός, μετρήσεις παραμέτρων ποιότητας).
 • Η/Μ σχεδιασμός εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού και αποβλήτων (αντλιοστάσια ακαθάρτων, αεριστήρες διάχυσης, φιλτρόπρεσσες και άλλες τεχνολογίες απονέρωσης, καύση ιλύος σε ρευστοιημένες κλίνες)
 • Η/Μ εξοπλισμός συλλογής και επεξεργασίας απορριμμάτων (συμπίεση, βελτιστοποίηση μεταφοράς, μηχανική διαλογή- ανακύκλωση, επίπλευση, σπαστήρες, καύση και πυρόλυση απορριμμάτων)
 • Ρύπανση θορύβου, θερμική ρύπανση, οπτική ρύπανση, ακτινοβολίες
 • Μεγάλα βιομηχανικά ατυχήματα και διαχείριση κινδύνου

   
Απαιτούμενες γνώσεις: Μηχανική Ρευστών Ι και ΙΙ, Χημική και Περιβαλλοντική Τεχνολογία, Υδροδυναμικές Μηχανές, Στατιστική, Πληροφορική για Μηχανικούς