Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πληροφορική

 
   Το μάθημα απευθύνεται σε φοιτητές με λίγες ή χωρίς γνώσεις στον προγραμματισμό και αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στην Πληροφορική και ειδικά στον Προγραμματισμό. Περιλαμβάνει τόσο θεωρητικό όσο και εργαστηριακό μέρος. Η ύλη στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές έννοιες του προγραμματισμού υπολογιστών, στη κατανόηση του τρόπου εκτέλεσης ενός προγράμματος και στην εκμάθηση της γλώσσας προγραμματισμού Python. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής ή φοιτήτρια θα είναι σε θέση:
 

 • να γράφει προγράμματα στη γλώσσα  προγραμματισμού Python,
 • να γνωρίζει τις βασικές αρχές σχεδίασης και υλοποίησης προγραμμάτων με εφαρμογή των αρχών του δομημένου προγραμματισμού,
 • να κατανοεί τις έννοιες κλάση, αντικείμενο, κατασκευαστής, μέθοδος και τέλος
 • να μπορεί να χρησιμοποιεί το περιβάλλον και τις βιβλιοθήκες της Python για να λύνει σύνθετα προβλήματα και να οπτικοποιεί αποτελέσματα και δεδομένα.

Περιγραφή  – Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Λειτουργία του υπολογιστή. Ροή των δεδομένων στο υπολογιστικό σύστημα. Λογισμικό και γλώσσες προγραμματισμού. Πηγαίο-εκτελέσιμο πρόγραμμα.
 • Ιστορία και φιλοσοφία της γλώσσας Python
 • Το προγραμματιστικό περιβάλλον του εργαστηρίου. Interpreters και Compilers. Διαδικασία μεταγλώττισης και εκτέλεσης προγράμματος.
 • Εγκατάσταση λογισμικού και ολοκληρωμένου περιβάλλοντος κατασκευής λογισμικού.
 • Ανάπτυξη λογισμικού. Τεχνολογία λογισμικού. Κύκλος ζωής έργου λογισμικού. Οι φάσεις ανάλυσης, σχεδίασης ελέγχου και συντήρησης. Δομημένος προγραμματισμός. Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός.
 • Η γλώσσα Python, χαρακτηριστικά και δυνατότητες. Η δομή προγραμμάτων της Python.
 • Τύποι δεδομένων: ακέραιοι, πραγματικοί, γραμματοσειρές. Εκχώρηση τιμών, εκτύπωση
 • Έλεγχος ροής προγράμματος: επιλογή, επανάληψη
 • Λίστες: απλές και σύνθετες
 • Συναρτήσεις
 • Κλάσεις-Αντικείμενα
 • Χρήση εξωτερικών βιβλιοθηκών (NumPy, SciPy, Pandas, Matplotlib)  
 • Γραφικά και πράξεις πινάκων


Συνιστώμενη Βιβλιογραφία:

 •  Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με την Python, David Schneider, Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας, ISBN: 978-960-512-693-3
 • Υπολογισμοί και Προγραμματισμός με την Python, John V. Guttag, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-665-7