Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Προχωρημένος Προγραμματισμός

    
Το μάθημα έχει ως στόχο:

 1. να εισάγει τους φοιτητές στην C (μια γλώσσα χαμηλού επιπέδου)
 2. να παρουσιάσει έννοιες αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού στην C++, και τέλος
 3. να παρουσιάσει προχωρημένες έννοιες προγραμματισμού.

Το μάθημα χωρίζεται σε τρεις ενότητες:

 1. Προγραμματισμός σε C,
 2. Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός
 3. Προχωρημένες έννοιες.

Η ενότητα  Προγραμματισμός σε C, περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

 • Αναπαράσταση αριθμών στο δυαδικό/οκταδικό/δεκαεξαδικό σύστημα
 • Τελεστές: αριθμητικοί, λογικοί, σχεσιακοί, bitwise
 • Δομές δεδομένων 
 • Συναρτήσεις και μεταβλητές
 • Τελεστές
 • Έλεγχος ροής
 • Πίνακες
 • Δείκτες (Pointers), αριθμητικές διευθύνσεις, πίνακας δεικτών
 • Interrupts (ρουτίνες διακοπής προγράμματος).

Η ενότητα  Aντικειμενοστραφής προγραμματισμός, περιλαμβάνει έννοιες όπως:

 • Τι είναι ο αντικειμενοστραφής προγραμματισμός στην C++
 • Κλάσσεις και αντικείμενα
 • Constructor και ~
 • Αντικείμενα σαν ορίσματα συναρτήσεων
 • Κληρονομικότητα (Inheritance),
 • Yπερφορτωση (Overloading)
 • Ενθυλάκωση (Encapsulation),  Πρόσβαση στις συναρτήσεις
 • Αφαίρεση (Abstraction),
 • Πολύμορφισμός (Polymorphism),
 • Διασυνδέσεις (Interfaces)
 • Σύγκριση με άλλες αντικειμενοστρεφείς γλώσσες.

Η ενότητα Προχωρημένες έννοιες C παρουσιάζει τις ακόλουθες έννοιες:

 • Αρχεία (Files and streams)
 • Διαχείριση Σφαλμάτων/Εξαιρέσεων
 • Δυναμική Παραχώρηση μνήμης
 • Ονοματοχώροι (Namespaces)
 • Πρότυπα (templates) και Γενικός Προγραμματισμός (Generic Programming)
 • Διαχείριση Σημάτων (Signal Handling)/Interrupts
 • Design Patterns

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές / τριες θα είναι σε θέση να:

 • Γράψουν, να μεταγλωττίσουν και να εκτελέσουν ένα πρόγραμμα σε γλώσσα C
 • επιλέξουν τους τύπους δεδομένων και τους αλγόριθμους που είναι κατάλληλοι για την αρχιτεκτονική,
 • να κατανοήσουν έννοιες αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού και να αντιληφθούν διαφορές με τις άλλες προσεγγίσεις (διαδικασιακός, συναρτησιακός).
 • Είναι ικανοί να χρησιμοποιήσουν πιο προχωρημένες λειτουργίες της C++.
 • Υλοποιήσουν μια κλάση με τις απαραίτητες σχεδιαστικές αρχές, για την επίλυση ενός προβλήματος
 • Βελτιώσουν την ικανότητα τους να λύσουν προβλήματα

Απαιτούμενες γνώσεις: Πληροφορική, Πληροφορική για Μηχανικούς.