Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Στατιστική

Το μάθημα αυτό έχει ως κύριο στόχο του να εισάγει τους φοιτητές στις έννοιες και στις τεχνικές της στατιστικής και των πιθανοτήτων. Η ύλη περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  • Περιγραφική στατιστική: συλλογή και επεξεργασία δεδομένων, κατανομή συχνότητας, ιστόγραμμα, χαρακτηριστικές τιμές (μέση τιμή, μεσαία τιμή, συχνότερη τιμή, εύρος, μεταβλητότητα, τυπική απόκλιση).
  • Θεωρία πιθανοτήτων: βασικές αρχές πιθανοτήτων, γεγονός, υπό συνθήκη πιθανότητα, προσθετικός και πολλαπλασιαστικός νόμος των πιθανοτήτων, θεώρημα Bayes. Κατανομές πιθανότητας, διακριτές και συνεχείς τυχαίες μεταβλητές, αναμενόμενη τιμή, μεταβλητότητα και τυπική απόκλιση.
  • Γνωστές κατανομές: Bernoulli, διωνυμική, γεωμετρική, Poisson, ομοιόμορφη, εκθετική, Γάμμα, κανονική κατανομή και Κεντρικό Οριακό Θεώρημα, κατανομή Student, X2 και F.
  • Στατιστικές εκτιμήσεις: κατανομές δειγματοληψίας, σημειακή εκτίμηση, ιδιότητες εκτιμητριών, διαστήματα εμπιστοσύνης.
  • Στατιστικός έλεγχος: σφάλμα τύπου I και σφάλμα τύπου II, απαιτούμενο μέγεθος δείγματος, έλεγχος προσαρμογής.

 
Απαιτούμενες γνώσεις: Απειροστικός Λογισμός Ι και ΙΙ, Γραμμική άλγεβρα και Μιγαδικοί Αριθμοί.