Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Θέρμανση Ψύξη Κλιματισμός Ι

   
Εισαγωγή στη θέρμανση. Ιστορική αναδρομή στα συστήματα θέρμανσης. Υπολογισμός θερμικών φορτίων σχεδιασμού. (μεθοδολογίες DIN, ISO). Συστήματα κεντρικής θέρμανσης. Αντλίες θερμότητας. Υπολογισμός και σχεδιασμός συστημάτων κεντρικής θέρμανσης με νερό (μονοσωλήνιο, δισωλήνιο, ενδοδαπέδιο). Διανομή θερμού νερού και διαστασιολόγηση δικτύων νερού. Επιλογή και διαστασιολόγηση συσκευών (θερμαντικά σώματα, λέβητες, αντλίες, δοχεία διαστολής, βαλβίδες κλπ) σε συστήματα θέρμανσης. Έλεγχος και ρύθμιση των συστημάτων κεντρικής θέρμανσης. Τηλεθέρμανση βασικές αρχές. Μέθοδοι υπολογισμού της κατανάλωσης ενέργειας σε συστήματα θέρμανσης.
 
Με την ολοκλήρωση των παραδόσεων οι φοιτητές θα πρέπει να:

  • έχουν κατανοήσει τις βασικές έννοιες της ενέργειας και της ισχύος και να έχουν εξοικειωθεί με τις μονάδες μέτρησής τους
  • έχουν συλλάβει την έννοια της θερμικής ισορροπίας ενός συστήματος  και του υπολογισμού των θερμικών φορτίων σχεδιασμού.
  • έχουν κατανοήσει τα κυριότερα συστήματα κεντρικών θερμάνσεων, τις ομοιότητες και διαφορές τους, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε συστήματος.
  • είναι σε θέση να σχεδιάσουν και να υπολογίσουν / διαστασιολογήσουν  τα διάφορα επιμέρους τμήματα και το σύνολο ενός δικτύου διανομής συστήματος θέρμανσης (μονοσωλήνιο, δισωλήνιο, ενδοδαπέδιο).
  • είναι σε θέση να επιλέξουν και να διαστασιολογήσουν επί μέρους μηχανήματα και εξοπλισμό ενός συστήματος θέρμανσης (θερμαντικά σώματα, αντλίες, δοχεία διαστολής , λέβητα, βοηθητικός εξοπλισμός, βαλβίδες κλπ).
  • έχουν κατανοήσει τη λειτουργία και τη συνεισφορά των αντλιών θερμότητας στην εξοικονόμηση ενέργειας όσον αφορά τη θέρμανση χώρων, και να είναι σε θέση να επιλέξουν / διαστασιολογήσουν  αντλία θερμότητας που να ικανοποιεί τις θερμικές απαιτήσεις συγκεκριμένου κτηρίου.
  • έχουν αναπτύξει κριτική σκέψη σχετικά με τη βέλτιστη επιλογή διαθέσιμων τεχνολογιών θέρμανσης στις κτηριακές εγκαταστάσεις και να είναι σε θέση να τεκμηριώσουν την επιλογή τους σχετικά με το σύστημα θέρμανσης που θα προτείνουν σε συγκεκριμένη περίπτωση
  • είναι σε θέση να απεικονίσουν / σχεδιάσουν τα απαιτούμενα από τους κανονισμούς σχέδια μελέτης κεντρικών θερμάνσεων σε σχεδιαστικό περιβάλλον Autocad ή παρεμφερές ( σχέδια κατόψεων, κατακόρυφα διαγράμματα, λειτουργικό σχέδιο της εγκατάστασης κλπ).
  • είναι σε θέση να συντάξουν μία πλήρη μελέτη διαστασιολόγησης και σχεδιασμού λειτουργίας ενός συστήματος κεντρικής θέρμανσης, ξεκινώντας από την αναζήτηση των απαιτούμενων δεδομένων από τις όποιες διαθέσιμες πηγές, την εκτέλεση υπολογισμών, έως την τελική σύνταξη και παράδοση πλήρους τεχνικής αναφοράς.

 
Απαιτούμενες γνώσεις: Θερμοδυναμική Ι, Μετάδοση Θερμότητας Ι & ΙΙ, Μηχανική Ρευστών Ι.