Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Υγιεινή – Εργονομία – Ασφάλεια – Νομοθεσία

Στα πλαίσια του μαθήματος θα παρουσιαστούν έννοιες όπως:
Γενική εισαγωγή στο δίκαιο. Βασικές διακρίσεις δικαίου. Στοιχεία δημοσίου δικαίου και ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου. Στοιχεία αστικού δικαίου (γενικές αρχές, ενοχικό δίκαιο, εμπράγματο δίκαιο). Στοιχεία εργατικού δικαίου.
Νομοθετικό πλαίσιο, κώδικας νομοθεσίας για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας. Τεχνικός ασφαλείας (Τ.Α.), γιατρός εργασίας (Γ.Ε.), επιτροπή υγιεινής και ασφάλειας εργασίας (Ε.Υ.Α.Ε.). Προσόντα/ειδικότητες του Τ.Α. και του Γ.Ε., ωράριο απασχόλησης. Υποχρεώσεις και καθήκοντα εργοδοτών και εργαζομένων.
Μελέτη των ατυχημάτων στην Ελλάδα και Ε.Ε. Ανάλυση των ατυχημάτων και μέτρα προστασίας. Αξιοποίηση στατιστικών στοιχείων. Συστηματική κατάταξη των μεθόδων προστασίας. Κατάταξη κινδύνων ατυχημάτων. Το άμεσο και έμμεσο κόστος από ατυχήματα.
Ταξινόμηση και κατηγοριοποίηση κινδύνων. (κίνδυνοι για την ασφάλεια, κίνδυνοι για την υγεία, κίνδυνοι εργονομικοί ή εγκάρσιοι). Διαδικασίες εκτίμησης επαγγελματικών κινδύνων. Μελέτη επικινδυνότητας .
Ελάχιστες προδιαγραφές/απαιτήσεις χώρων εργασίας. Φυσικοί κίνδυνοι. Θόρυβος φωτισμός, εξαερισμός, θερμικό περιβάλλον, θερμική καταπόνηση εργαζομένων ( χαρακτηριστικά, μετρήσεις, επιπτώσεις στην υγεία, μέτρα προστασίας τεχνικά και οργανωτικά).
Κίνδυνοι από πυρκαγιά. Πυρασφάλεια, πυρανίχνευση κατηγορίες και ιδιότητες πυρανιχνευτών. Παθητική και ενεργητική πυροπροστασία. Πυρόσβεση, βασικές αρχές , συστήματα και βασικός εξοπλισμός. Κίνδυνοι από μηχανήματα και τεχνικό εξοπλισμό, η συντήρηση  ως μέτρο πρόληψης από τα μηχανήματα.  Κίνδυνοι από το ηλεκτρικό ρεύμα, παράμετροι του ρεύματος που επηρεάζουν τη σοβαρότητα των ατυχημάτων. Μέθοδοι και μέτρα προστασίας. Πρώτες βοήθειας. Ειδικά θέματα βιομηχανικού εξαερισμού.
Χημικές ουσίες στους χώρους εργασίας. Επισήμανση, πηγές πληροφοριών, δελτία δεδομένων ασφάλειας προϊόντων (MSDS). Έκθεση, δόση, οριακές τιμές έκθεσης. Μορφές των χημικών ουσιών, κίνδυνοι και μέτρα προφύλαξης. Ποιοτικοί και ποσοτικοί προσδιορισμοί των χημικών παραγόντων, επιτρεπόμενα όρια έκθεσης σε χημικές ουσίες.
Εργονομία. Ορισμοί, ιστορική εξέλιξη, Σκοπός και στόχοι της εργονομίας. Μυοσκελετικές παθήσεις που σχετίζονται με την εργασία, στατιστικά στοιχεία, επιπτώσεις στην υγεία. Εργονομικοί κίνδυνοι, συμβολή της εργονομίας στην πρόληψη των μυοσκελετικών παθήσεων.
Μέσα ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.). Κατηγορίες μέσων ατομικής προστασίας, γενικές αρχές χρήσης τους. Προδιαγραφές και απαιτήσεις εξοπλισμού προστασίας. ΜΑΠ κεφαλιού, κορμού, ματιών και προσώπου, προστασία της ακοής, των αναπνευστικών οδών.
Case study. Διαδικασία εκπόνησης μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου σε βιοτεχνία ή/και ξενοδοχειακή μονάδα.
Πηγές πληροφόρησης για θέματα υγιεινής και ασφάλειας εργασίας.
Απαιτούμενες γνώσεις: Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις για την παρακολούθηση του μαθήματος.